pheesbukkinoott | cttaaluN cttilleelluN naalle shvmettukkuN | toorrrrukkottukkaatt mnss |
Laxman289 twitterile tweet aanno ivitttte spok
o_0 it ttvirrrrrrnrre mini aannoo....
9y, 42w reply
Laxman289 enne aarengkiluN okke phollo cey...ennaale oru hr0 okke unnttaavuu..
o_0 enne phoolloo ceyy...
9y, 42w reply